Korona


Gravferder blir no sterkt prega av restriksjonane som FHI (folkehelseinstituttet) har pålagt oss. Det vil også vera lokale restriksjonar som overstyrer FHI sine.

Dei overordna nasjonale reglane for antall til stades ved gravferder er sett til maks 50. Det som begrensar deltakinga er storleiken på kyrkjerommet. Skal ein klare ein-metersregelen, blir det færre folk ved gravferder her i Valdres, der kyrkjene er mindre. 

For kyrkjene her i Valdres varierer det mellom 30 og 50.

Under seremoni skal det vera minst 1 meters avstand mellom besøkande i seremonirommet. 

I gravferder er det naturleg å vise kjensler ved handtrykk, klapp på skuldra eller klemmar. Me ber om at ein respekterer kravet om å ikkje ha nærkontakt.

Krav for at du kan få delta i seremonien er fylgjande:

  • Du kan ikkje ha vore i utlandet siste 14 dagane.
  • Du må ikkje sita i karantene.
  • Du må ikkje ha vore i nærkontakt med mistenkt smitta personar.

Du bør ikkje delta i gravferdsseremonien om du:

  • Har ei viktig samfunnsoppgåve - helsepersonell, evt. liknande
  • Har svekka helse.

Kan du ikkje gå i gravferda har du høve til skrive ei helsing eller tenne lys på minnesidene, dersom familien har valt å opprette slik.

Her ser du Helsemyndighetene sine anbefalingar. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/