Mange gravferdsbyrå opplever oftare at trafikantane, om det er dei mjuke eller dei harde, ikkje tek omsyn til ein gravferdsbil med fylgje. Mange gonger har det ført til skremmande og farlege situasjonar. Men sjølv om mange har gløymt å syne resekt for gravfylgje etter vegen, er det enno nokon bilistar eller gåande som stoppar opp, ja til og med...

Helsepersonell er satt under press for måten døende pleies på. Men presset utøves først og fremst av mennesker som er fremmede for dødsprosessen. Døden er blitt så fremmed for oss at vi ikke lenger forstår at det å dø er så mye mer enn det siste åndedrag. Ære være alle som må tåle vår uforstand, de som tar seg av de døende....

Døden er noko som vedkjem oss alle, og i periodar av livet vil spørsmål om livet og døden vera meir framme i dagen enn andre periodar. Stadig fleire ynskjer å vera med i planlegginga av si eige gravferd. Det kan vera mang grunnar til det, anten at ein ikkje har nær familie til å stå for gravferda, eller at ein...

Gravferdsskikkar - ein del av kulturen vår
Det som skjer i samband med eit dødsfall kan sjåast på som kulturelle mønster som er til hjelp for oss i sorgprosessen. Rituala eller gravferdsskikkane er gode ved at dei gjev struktur og tryggleik i ei tid der ein ofte opplever kaos, og kjenner seg hjelpelaus. Gravferdsskikkane som det faste mønsteret av...

GRAVFERDSSTØNAD / BÅRETRANSPORT
Den tradisjonelle gravferdsstønaden har vorte borte, men det kan gjevast behovsprøvd stønad med inntil (2021) kr. 25 377 ,- dersom avdøde sin formue var mindre enn dette beløpet. I tillegg får ein stønad til båretransport dersom den døde må kjørast over 20 km frå staden der vedkomande døydde, og til næraste naturlege...

Kvar kommune i Valdres har sine eigne kyrkjegardsvedtekter for kyrkjegardana. Her kan du klikke deg inn på kvar og ein kommune for å lesa.