Ymse

 

GRAVFERDSSTØNAD / BÅRETRANSPORT
Den tradisjonelle gravferdsstønaden har vorte borte, men det kan gjevast behovsprøvd stønad med inntil (2020) kr. 24.734,- dersom avdøde sin formue var mindre enn dette beløpet. I tillegg får ein stønad til båretransport dersom den døde må kjørast over 20 km frå staden der vedkomande døydde, og til næraste naturlege...

Døden er noko som vedkjem oss alle, og i periodar av livet vil spørsmål om livet og døden vera meir framme i dagen enn andre periodar. Stadig fleire ynskjer å vera med i planlegginga av si eige gravferd. Det kan vera mang grunnar til det, anten at ein ikkje har nær familie til å stå for gravferda, eller at ein...

Gravferdsskikkar - ein del av kulturen vår
Det som skjer i samband med eit dødsfall kan sjåast på som kulturelle mønster som er til hjelp for oss i sorgprosessen. Rituala eller gravferdsskikkane er gode ved at dei gjev struktur og tryggleik i ei tid der ein ofte opplever kaos, og kjenner seg hjelpelaus. Gravferdsskikkane som det faste mønsteret av...

Meningen med det innledende avsnittet er å føre leseren inn i temaet. Det kan brukes for å gi leseren en forsmak på hva innlegget handler om. Innledningen bør bli formatert annerledes enn resten av innlegget. Les videre for å få vite mer om hvordan du kan formatere dine innlegg.