Med anonym grav forstås grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndighetene. Dette innebærer at bare representanter for gravplassmyndighetene skal være til stede ved gravleggingen.

Anonym grav og anonym minnelund

Gravlegging skjer da på et felt der gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndigheten.

Det er ikke anledning til å sette opp noe gravminne eller annen markering med navn eller annen tekst.

Anonym grav kan benyttes både ved kistebegravelser og urnebegravelser.

Anonym grav kan ikke festes.

Noen steder er det satt opp et minnesmerke på et felt med anonyme graver, men det er uten navn på de gravlagte.

Her som ellers er det bedre med informasjon i forkant enn at den som sørget for gravferden gjør et noe uopplyst valg og i etterkant ser at en ville valgt annerledes om en kunne valgt på nytt. Informasjon ovenfor bør også videreformidles til gravferdsbyråene.