Produkt og tenester


Valdres Graferdsbyrå kjøper kister frå Trostrud Freno på Toten. Her kan du sjå eit utval av kistene våre.

Valdres Gravferdsbyrå samarbeider med Eide Stein. Her kan du sjå eit utval av gravminne som dei har. Me hjelper òg til med namntilføying.

 Her kan du finne ein del skjema som skal fyllast ut ved dødsfall og arv. Om du ynskjer så hjelper me deg med å fylle ut og sende alle skjema.

Frå krematoriet kjem ei heilt enkel urne, laga av nedbrytbart materiale. Nokon ynskjer personlege urner. Her ser du eit utval som finst.

Valdres Gravferdsbyrå samarbeidar med Hageland på Leira. Her kan du få idear til blomar/sorgbinderi.

I ei tradisjonell gravferd syng me 3 - 4 salmar. Her kan du sjå eit utval av dei mest vanlege. Éi av salmane kan erstattast av ein sang.

Me hjelper til med å seta opp døds- og takkeannonse, og sender til dei avisene du ynskjer. Her kan du sjå ulik utformingar.

Her kan du laste ned ymse brosjyerer og artiklar.

Her kan du sjå ulike type songark. Kanskje får du idear til korleis eit songark med private bilder kan sjå ut.  

Sang og musikk er ofte viktige element i ei gravferd. Her kan du høyre eit utval av sang og musikk som er brukt i gravferder.

Her kan du lesa dikt og vers til sløyfer og dødsannonse. Kanskje får du idear til noko du vil utforme sjølv? Klipp og lim er også tillatt. 

Her kan du finn ymse informasjon, og artiklar om gravferdsstønad, digitale medier etter døden,  kyrkjebardsvedtekter, osb.